Sporto Mokyklos Nuostatai

Atsisiuntimui spauskite žemiau:

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-312

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO DZIUDO IR JOJIMO SPORTO MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 1. I.   BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką
 3. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla, trumpas pavadinimas – Dziudo ir jojimo sporto mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 291813880.
 4. Mokyklos istorija: 1970 m. iš 1968 m. A. S. Bubnelio įkurtos savigynos imtynių sekcijos įkurta „Žalgirio“ draugijos respublikinės olimpinio rezervo specializuota dziudo vaikų, jaunių sporto mokykla. 1991 m. gruodžio 13 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 54 iš buvusios „Žalgirio“ draugijos respublikinės olimpinio rezervo specializuotos dziudo vaikų, jaunių sporto mokyklos ir „Žalgirio“ draugijos respublikinės olimpinio rezervo specializuotos jojimo mokyklos Kauno rajono filialo pagrindu įsteigta Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla.
 5. Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 6. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 7. Mokyklos savininkas – Kauno rajono savivaldybė.
 8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba.
 9. Mokyklos buveinė – Studentų g. 11, LT – 53361  Akademija, Kauno rajonas.
 10. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokyklos.
 11. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla.
 12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – sportinio ugdymo mokykla.
 13. Mokymo kalba – lietuvių.
 14. Mokymo forma – dieninė, vakarinė.
 15. Mokykloje yra šios sporto šakos: dziudo, jojimo. Taip pat Mokykloje gali būti ir kitos sporto šakos.
 16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atributiką, neturintis savarankiškos atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines operacijas atlieka Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterija), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

17.1.    pagrindinė veikos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas 85.51.

17.2.    kitos veiklos rūšys:

17.2.1.     švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60

17.2.2.     vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

17.2.3.     ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

17.2.4.     kita žmonių sveikatos  priežiūros veikla, kodas 86.90

17.2.5.     nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

 1. Mokyklos veiklos tikslas – organizuoti rajono bendruomenės vaikų ir jaunimo užimtumą ir siekti ugdymo kokybės – ugdyti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, išugdyti dvasiškai ir fiziškai atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 2. Mokyklos veiklos uždaviniai:

19.1.    teikti  mokiniams kokybišką sportinį ir rekreacinį švietimą;

19.2.    padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;

19.3.    puoselėti mokinių dvasines, psichines ir fizines galias;

19.4.    diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti;

19.5.    ruošti sportininkus Mokyklos rajono, apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms;

19.6.    sudaryti palankią aplinką ir galimybes mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, pilietinės kompetencijos, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai;

19.7.    teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais;

 1. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla:

20.1.    teikia neformaliojo švietimo paslaugas rajono mokiniams;

20.2.    atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

20.3.    sudaro sąlygas vaikams ir jaunimui siekti dvasinės ir fizinės harmonijos, prasmingai leisti laisvalaikį, plėtoti jų pažinimą, ugdyti atvirą pasauliui jaunuomenę, stiprinti  mokinių sveikatą ir ruošti sportininkus;

20.4.    organizuoja vaikų ir jaunimo vasaros poilsį bei kitų programų įgyvendinimą, užtikrina saugias, sveikas darbo ir treniruočių sąlygas, griežtai draudžia vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas;

20.5.    vykdo įvairius projektus ir juose dalyvauja;

20.6.    ugdymo procesą organizuoja pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokslo metų pradžios ir trukmės neformaliojo švietimo mokyklose laiką;

20.7.    teikia mokamas paslaugas, nustatytas Kauno rajono savivaldybės tarybos;

20.8.    organizuoja ir vykdo mokinių vežiojimą į varžybas, treniruotes, ekskursijas ir kitus renginius;

20.9.    sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

20.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią sportavimo ir darbo aplinką;

20.11.    kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi sporto šakų specifika;

20.12.    bendradarbiauja su Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklomis;

20.13.    viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

20.14.    atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 1. Mokiniams gali būti išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS

 1. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1.    parinkti mokymo metodus ir mokymosi  veiklos būdus;

22.2.    kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

22.3.    bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.4.    vykdyti šalies ir tarptautinius projektus teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5.    stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

22.6.    gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993,            Nr. 21-506, 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka)

22.7.    naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

23.1.    direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

23.2.    direktoriaus patvirtintą metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

23.3.    direktoriaus patvirtintą mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba.

 1. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius:

25.1.    suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu bei su Mokyklos taryba tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas  Mokyklai skirtų darbo užmokesčio lėšų;

25.2.    nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Mokyklos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

25.3.    nustato Mokykloje sporto šakas atsižvelgdamas į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, suderinus su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;

25.4.    btvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

25.5.    priima mokinius į mokyklą Kauno rajono savivaldybės  tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymosi sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

25.6.    vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių bei kitų bendruomenės narių  teises, pareigas ir atsakomybę;

25.7.    suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

25.8.    sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymosi (sportavimu) ir darbu susijusiais aspektais;

25.9.    vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

25.10.    leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

25.11.    sudaro teisės aktų nustatytas komisijas; darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

25.12.    sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

25.13.    organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.14.    teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

25.15.    rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

25.16.    inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

25.17.    bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

25.18.    atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

25.19.    dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, skyrių vadovams;

25.20.    tvirtina metines statistines ir finansines ataskaitas, atsako už jų tikrumą, pateikia jas steigėjui;

25.21.    vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 2. Direktoriui išvykus ar susirgus, Mokyklai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ar steigėjo skirtas asmuo.
 3. Mokykloje sudaromos metodinės grupės: individualių sporto šakų ir komandinių sporto šakų bei metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
 4. Metodinių grupių ir metodinės tarybos sudarymo ir vadovavimo joms principai nustatomi Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse.
 5. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę  demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 2. Taryboje lygiomis dalimis (po 3 atstovus) atstovauja mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), socialiniai partneriai. Mokiniai į Tarybą 3 mokslo metų laikotarpiui deleguojami  rugsėjo mėnesį Mokinių tarybos. Mokytojai į Tarybą 3 mokslo metų laikotarpiui renkami rugsėjo mėnesį Mokytojų tarybos susirinkime. Tėvai (globėjai, rūpintojai), socialiniai partneriai į Tarybą 3 mokslo metų laikotarpiui renkami rugsėjo mėnesį tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinių partnerių susirinkime. Atstovai renkami susirinkimuose dalyvavusių asmenų balsų dauguma. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.
 3. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami pirmame mokyklos tarybos susirinkime balsų dauguma. Mokyklos direktorius ir pavaduotojas ugdymui negali būti tarybos pirmininku.
 4.  Tarybos posėdžiai šaukiami kartą per tris mėnesius. Teisę sušaukti neeilinį mokyklos tarybos posėdį turi mokyklos direktorius ir ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Tarybos nutarimai priimami balsų dauguma. Į Tarybos posėdį stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai.
 5.  Tarybos funkcijos išdėstytos Tarybos nuostatuose, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius suderinęs su Taryba.
 6. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams
 7. Taryba už savo veiklą viena kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
 8. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 9. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 10.  Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus į posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 11. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
 12. Mokinių susirinkimas aukščiausia Mokyklos mokinių savivaldos institucija. Tarp mokinių susirinkimų jų savivaldos institucija yra Mokinių taryba. Mokinių tarybą renka ir jos narių skaičių nustato Mokinių susirinkimas. Mokinių taryba veikia pagal Mokinių susirinkimo patvirtintus nuostatus, kurie negali prieštarauti Mokyklos nuostatams.
 13. Mokinių taryba deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, svarsto mokinių elgesio taisykles ir siūlo jas tobulinti, padeda administracijai spręsti socialines ir buitines mokinių problemas, organizuoja mokinių laisvalaikį, inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, tekia siūlymų dėl mokymo organizavimo, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo.
 14. Tėvų susirinkimas – aukščiausia  mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija. Tarp susirinkimų jų savivaldos institucija yra Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas, kuris išsirenka savo pirmininką. Komitetą renka tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, kuris veikia pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimo patvirtintus nuostatus, kurie negali prieštarauti Mokyklos nuostatams. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas  svarsto mokinių veiklos rezultatus, elgesį, saugumo klausimus, Mokyklos vidaus darbo taisykles ir teikia siūlymus tais klausimais, padeda administracijai spręsti socialines ir buitines mokinių problemas, organizuoti vasaros sporto stovyklas, spręsti Mokyklos patalpų ir sporto bazės remonto bei kitus klausimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
 3. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta bendra tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos lėšos:

49.1.    Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

49.2.    pajamos, Vyriausybės ir steigėjo nustatyta tvarka gautos už patalpų, sporto bazių, įrengimų, inventoriaus, transporto priemonių nuomą;

49.3.    fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

49.4.    pajamos, gautos iš vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) už Mokyklos teikiamą neformalųjį švietimą.

49.5.    kitos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma  teisės aktų nustatyta tvarka Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Centralizuotos buhalterijos.
 3. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus  tvirtina Kauno rajono savivaldybės taryba.
 2. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Kauno rajono savivaldybės tarybos, administracijos,  Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
 3. Mokykla registruojama  teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Meras                                                  Valerijus Makūnas

nuostatai1
Scroll to Top